top of page

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน

1

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างสถานศึกษา

03 อำนาจหน้าที่

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2

การประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

3

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q&A

Q&A

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน

1

แผนดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

2

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

3

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ                     

016 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

017 E–Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ

1

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1

การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

1

การจัดการเรื่องร้องเรียน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

2

การเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม

Q&A

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

2

การประเมินความเสี่ยง

เพื่อป้องกันการทุจริต

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

4

แผนป้องกันการทุจริต

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปีรอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

043 การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

bottom of page