top of page

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกศักยภาพ
ภาคเรียนที่   1  ปีการศึกษา 2566

รายวิชาเลือกศักยภาพที่เปิดให้ลงทะเบียน(รอบที่ 2)

เปิดลงทะเบียนรอบที่ 2
ตั้งแต่  วันที่ 26 พ.ค. 66 เวลา 14.10น. 
ถึง     วันที่ 28 พ.ค. 66 เวลา 16.30น.

bottom of page